PETR NEBO PAVEL?

In Kalendář, Zajímavosti by walsla

Když řekneme „Petr nebo Pavelmyslíme tím, že to může být kdokoli, nebo také, že jeden je jako druhý. Rčení se vztahuje k Saulovi, kterému také říkali Pavel. Proměna hebrejského jména Saul (Šavel) na Pavla se dostala i do dalšího rčení „ze Šavla se stal Pavel“ – a to označuje prudkou změnu v názorech a postojích lidí. Petr a Pavel jsou postavy z raného křesťanství.
Apoštol Pavel se narodil v Tarsu v 1. století n. l. Byl židovského původu a po narození dostal jméno Saul = Šavel. Rodiče (římští občané) jej poslali do Jeruzaléma, aby si osvojil písmo a rabínskou tradici. Saul ovládal několik jazyků, měl výbornou znalost Starého zákona a mimořádnou schopnost vykládat biblické texty rabínským způsobem. Stal se odpůrcem a pronásledovatelem křesťanů, avšak na jedné výpravě do Damašku se mu zjevil Kristus a toto setkání změnilo nepřítele v horlivého apoštola. Nechal se pokřtít a přijal jméno Pavel. Byl souzen a stať mečem roku 65 n. l. – zobrazován byl s mečem a knihou.
A ještě ke sv. Petrovi. Také on dostal po narození jiné jméno – Šimon, narodil se v Betsaide v rodině rybáře, jeho bratr se jmenoval Ondřej. Jednou, když bratři lovili v Genezaretském jezeře, šel kolem Ježíš a vyzval je, aby ho následovali. Bratři uposlechli a stali se nejvěrnějšími Kristovými učedníky. Někdy kolem roku 64 (za vlády císaře Nera) byl ukřižován hlavou dolů. Bývá zobrazen s klíčem a knihou.

(na obrázku bazilika sv. Petra v Římě)

Související články